Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

?

bát
có một cái bát
bát nhất

Không có nhận xét nào: