Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Trường cũ

Trường cũ kỷ niệm 115 ngày thành lập.

Mình vào trang web như dựng vội, thông tin chẳng bao nhiêu. Thấy có ảnh thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường, thực ra chẳng mấy người biết, dù là học sinh của trường.


Trường được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1896, dưới triều vua Thành Thái.

Có quan điểm ít phổ biến cho rằng đây là ý tưởng của vua Thành Thái, giao cho Ngô Đình Khả thực hiện, phụ trách trường từ 1896 đến 1902. Trường lúc đầu không hề được yêu chuộng, do chủ trương Tây học.

Vua Thành Thái bị truất ngôi vì yêu nước, cả triều đình chỉ có một người dám phản đối, được dân chúng lưu danh "đày vua không Khả ...".

Sau này trường dựng tượng học sinh bị đuổi học, còn thầy hiệu trưởng đầu tiên hầu như chẳng ai nhớ.