Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Đội Sơn trà 2015

Hồ Phú Ninh
Đảo Su
Đảo Khỉ


Hố Giang Thơm (theo đường 617 đến cột mốc 11)