Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Tâm linh

Tâm linh là chuyện nghiêm trọng lắm đó. Không đùa được mô.
Mà răng tự nhiên đi nói chuyện tâm linh hè?
Tại sắp tới ngày giỗ một cái ông ni.
Ông ni hay lắm. Không biết tên chi. Họ thì bảy phần sai ba phần đúng. Không biết ông sống tra hay chết trẻ.
Rứa mà toàn những người có họ không giống ông tranh nhau làm giỗ.
Giỗ to lắm!
Không biết sinh thời ông thích cái chi. Mà được cúng toàn những thứ to thiệt là to. Năm trước cúng bánh. Năm ni cúng rượu.
Rượu to rứa không biết uống mần răng. Chớ bánh hồi trước không ăn được. Con cháu độn toàn chi chi mô cho to, còn phần bánh thiệt thì hư hết. Chắc cúng thì ông chỉ hưởng hương hưởng hoa thôi?

Bởi rứa bữa tê nghe mấy người bàn nhau. Nói phải để lại password cho con cháu. Cái ni tiếng Tây, tạm dịch nôm na gọi là mật khẩu. Mà dịch rứa cũng chưa tới Nôm, mới tới Tàu thôi. Đại loại cái nớ để sau ni con cháu nhận ra cha ôông. Không thì mấy ông đồng bà cốt lại sử bậy. Nói, cha mi đó, lạy đi tề ...