Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

!?

Bông hoa đực đầu tiên nở, sau khi các bông hoa cái thứ hai và thứ ba vừa tàn ...


Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

:)

Hoa đu đủ ...
Spider (not man) ...
Ong ún gụ ...
Ong ún bia ...


Cây mướp ở nhà ...