Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Veiled Christ

Không tin nổi đây là bức tượng bằng cẩm thạch. 


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018