Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Chí thành thông thánh

Thế sự hồi đầu dĩ nhất không
Giang sơn vô lệ khấp anh hùng
Vạn gia nô lệ cường quyền hạ
Bát cổ văn chương thụy mộng trung
Trường thử bách niên cam thóa mạ
Cánh tri hà nhật xuất lao lung
Chư quân vị tất vô tâm huyết
Thí hướng tư văn khán nhất thông
(Phan Tây Hồ)

Phan Tây Hồ

Cố quốc duy dư Nguyên Đán hảo
Thử thân thiên bị sổ kim khi