Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

3D printing - slicing

Phân tích slicing của ReplicatorG bằng Pleasant3D.

Vật mẫu dày 2mm, trên plateform thành 3,3mm, vì có thêm 03 lớp đệm như sau:
Đường kính lỗ của extruder là 0,4mm, thêm 3 lớp thành 3 x 0,4 = 1,2mm, cũng khá hợp lý.


Sau đây bắt đầu in với độ dày lớp được đặt bằng 0,25mm. Các lớp liên tiếp được đảo chiều ngang dọc:
Sau 06 lớp là đạt độ dày thiết kế 6 x 0,25 = 1,5mm:Phần chữ nổi lên dày 0,5mm (1,5 + 0,5 = 2mm) được tạo thành bởi 02 lớp (2 x 0,25 = 0,5mm):
Kết quả phải như thế này: