Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Ẩm tửu khán mẫu đơn

Lưu Vũ Tích

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm tuý sổ bôi
Đãn sầu hoa hữu ngữ
Bất vị lão nhân khai

Giang tuyết

Liễu Tông Nguyên

Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thoa lạp ông
Độc điếu hàn giang tuyết

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Trà Leng

Bắt đầu rời đường lộ. Đích đến giữa ngàn xanh. Google says no way ...


Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Chiều muộn 1/1/2018 - 15 tháng (mười) Một Đinh Dậu

Một ngọn đèn trời giữa những ngọn đèn người :-)