Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Thùng rác & Hoa


(Hình chụp không có tính chất nghệ thuật sắp đặt)


Nghĩa vụ của thùng rác, và số phận của hoa?

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015