Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Đơn giản mà xa lạ quanh ta

http://nguyenthienthanh-gcxp.blogspot.com/2012/02/do-right-thing.html