Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

?

Li ti đi dưới gầm trời
Vẫn lo nhiều lúc mây rơi trúng đầu

Không có nhận xét nào: