Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

?

Tàm thổ ty

Phong nhưỡng mật

Nhân bất học

Bất như vật

Không có nhận xét nào: