Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Vịnh bức địa đồ rách

Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Mà dáng bây giờ rách tả tơi
Ấy trước cha ông mua để lại
Mà nay con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi chớ trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi

Tản Đà

Không có nhận xét nào: