Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

How old do I look

Microsoft thử nghiệm chương trình nhận dạng khuôn mặt, xác định giới tính và tuổi. Hắn bèn nhờ bác Bill vất vả một phen, hehe: